GIỚI THIỆU CHUNG

Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực (sau đây gọi tắt là Viện) là tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp Hội Việt Nam), hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/1/2014 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ, Điều lệ và các quy định của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Tư cách pháp nhân

1. Tên Viện

– Tên tiếng Việt: Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực

– Tên tiếng Anh: Institute of Education Technology and Human Resource Development

– Tên viết tắt bằng tiếng Anh: IETH

2. Viện có tư cách pháp nhân độc lập, có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ tại ngân hàng.

3.  Viện có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, trong quá trình hoạt động Viện có thể mở chi nhánh, văn phòng đại diện trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của các nước sở tại. Chi nhánh và Văn phòng đại diện do Viện thành lập và là các đơn vị không có tư cách pháp nhân độc lập.

Chức năng – Nhiệm vụ

  1. Chức năng

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà giáo và các cán bộ có trình độ để tiến hành nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ giáo dục; tư vấn, phản biện và giám định xã hội thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

  1. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu khoa học: Thực hiện các đề tài, chương trình, dự án trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

b) Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, phản biện, đánh giá các đề tài, dự án về giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Tư vấn, đánh giá, kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục; Thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ; Ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; Thông tin và phổ biến kiến thức; Tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ phát triển nguồn nhân lực cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; In ấn, phát hành các ấn phẩm, các tài liệu có liên quan.

c) Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.