Hiện nay, Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực đã liên kết, hợp tác đào tạo và bồi dưỡng với các trường:

  1. Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  2.  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  3. Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.
  4. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
  5. Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương.
  6. Trường Cao đẳng Nghề Cơ điện.
  7. Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.
  8. Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội….